အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈအစီရင္စာအႏွစ္ခ်ဳပ္အားတင္ျပျခင္း

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ေဘာဂတျမစ္တည္ရွိပါသည္။ ေဘာဂထေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းသည္ ျမစ္၏အသင့္္ေတာ္ဆံုးေနရာျဖစ္ေသာမူသဲရြာမွ ၁၆ ကီလိုမီတာေဝးၿပီး ေျမမ်က္ႏွာျပင္ အျမင့္ ၄၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၁၂ ကီလိုမီတာ ေဝးေသာေနရာတြင္ စီမံကိန္းအထက္ပိုင္းတြင္ ေဘာဂထေအာက္ရြာလည္း တည္ရွိပါသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ေမလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတို႔တြင္ စီမံကိန္း(၂)ေနရာကိုေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ေဖာ္ျပပါေလ့လာဆန္းစစ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္မႈ ပထမခရီးစဥ္တြင္ ျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း၌လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကိုေလ့လာခဲ့ၾကပါ သည္။ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ရာသီလိုက္(ၾကီးမားေသာေရသိုေလွာင္ျခင္း)ႏွင့္ run-of-river (အေသးစားေရသို ေလွာင္ျခင္း)တို႔ကိုပါေလ့လာခဲ့ပါသည္။ကနဦးေလ့လာမႈအေပၚအေျခခံ၍ ၾကီးမားေသာေရသိုေလွာင္ျခင္းကို ခ်န္လွပ္ထားၿပီး run of river အမ်ိဳးစားျဖင့္ အေသးစားေရသိုေလွာင္ျခင္းကို အဆင့္(၃)ဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖင့္ဆက္ လက္ေလ့လာရန္အတြက္အၾကံျပဳပါသည္။

(၁) အဆင့္(၁)ဆင့္လုပ္ေဆာင္မႈ- ၾကီးမားေသာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းပံုစံျဖင့္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

(၂) အဆင့္(၂)ဆင့္လုပ္ေဆာင္မႈ- စီမံကိန္း(၂)ခု ကိုပူးတြဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

(၃) အဆင့္(၃)ဆင့္လုပ္ေဆာင္မႈ –  စီမံကိန္း(၃)ခုကိုပူးတြဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္း(run-of-river with smaller reservoir)

ေရဖမ္းဧရိယာ အနီးတဝိုက္မွလည္း မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းရယူခဲ့ပါသည္။ အနီးရွိေရႊက်င္ျမစ္သည္လည္း ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ ေရစီးဆင္းမႈမွတ္တမ္းမ်ားလည္းရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ အဆိုပါ ေရစီးဆင္းမႈမွတ္တမ္းမ်ားသည္ အမွားအယြင္းမ်ားရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ ပါသည္။အျခားေရစီးဆင္းမႈမွတ္တမ္း(ေဇာင္းတူႏွင့္ပဲခူး) မ်ား၏ ေရဖမ္းဧရိယာ၏သြင္ျပင္လကၡဏာမွာ ေဘာကထ ႏွင့္မ်ားစြာကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္တာ ေရစီးဆင္းမႈႏႈန္း၏အနီးစပ္ဆံုးခန္႔မွန္းမႈမ်ားကို မုိးေရခ်ိန္ရရွိမႈအခ်က္အလက္ေပၚမႈတည္၍ရရွိေသာေရပမာဏ မွတဆင့္တြက္ခ်က္ရယူပါသည္။ေရဖမ္းသည့္ဧရိယာအားေျမပံုေပၚတြင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမွတစ္ဆင့္တြက္ခ်က္ရယူထားပါသည္။ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံကိန္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေရဖမ္းဧရိယာႏွင့္ တစ္ႏွစ္တာေရစီးဆင္းမႈႏႈန္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေဖာ္ျပခ်က္

ယူနစ္ အထက္ပိုင္းဆည္ဧရိယာ

ျဖစ္ႏို္င္ေခ်နည္းလမ္းမ်ား

အလည္ပိုင္းဆည္ဧရိယာ

အဆင့္(၃)ဆင့္ပံုစံ

ေအာက္ပိုင္းဆည္ဧရိယာ

အဆင့္(၂)ဆင့္ႏွင့္(၃)ဆင့္ပံုစံ

ေရဖမ္းဧရိယာ

Km2

၁၄၅.၆ ၂၀၇

၂၃၃.၇

ႏွစ္စဥ္ေရစီးဝင္မႈ

m3 /s

၁၁.၇၆ ၁၆.၇၂

၁၈.၈၈

ဘူမိရုပ္သြင္အေျခအေနကိုရွင္းျပရလွ်င္ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားသည္ သဘာဝအေလ်ာက္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေသာေျမျပင္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈႏွင့္၄င္းပထဝီဝင္အေနအထားမ်ားကိုခန္႔မွန္းေဖာ္ ျပထားပါသည္။(ေျမျပင္တြင္လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမရွိျခင္း)ထိုေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ရွိေသာ ပထဝီရုပ္သြင္အေနအထားမ်ားမွာ မီဆိုဇစ္သက္တမ္းရွိ ေက်ာက္အမ်ိဳးအစားတြင္ပါ ဝင္ၿပီး မီးသင့္ေက်ာက္၊အသြင္ေျပာင္းေက်ာက္၊အနည္က်ေက်ာက္္ဆိုသည့္ေက်ာက္အမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳးရွိသည့္ အနက္ မီးသင့္ေက်ာက္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ ဂရန္ႏိုက္၊ ဂရန္နုိဒိုင္အိုရိုက္၊ဒိုိင္အိုရိုက္ေက်ာက္ မ်ားကိုအမ်ား အျပားေတြ႕ႏိုင္သည္။စီမံကိန္းဧရိယာသည္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရႊ႕ေၾကာႏွင့္ဖာပြန္ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာအနီးတြင္တည္ရွိ သည္။၄င္းေဒသမ်ားတြင္အဓိက ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ားကိုေတြ႕ရသည္။စီမံကိန္းဧရိယာသည္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ ကိုခံစားႏိုင္သည့္ေနရာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားအတြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားႏွင့္ေျမၿပိဳမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး စီမံကိန္းဧရိယာေရွ႕ဘက္တြင္းခံုးေမွာက္ေန ေသာငလ်င္ေၾကာေပၚတည္ရွိႏိုင္ၿပီးေျမၿပိဳက်ႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ပံုစံမ်ိဳးႏွင့္ရႈပ္ေထြးေသာဘူမိရုပ္ သြင္အေနအထားမ်ိဳးဟုယူဆရပါသည္။ေျမျပင္၌ႀကိဳတင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္အေျခအေန အေပၚမူတည္၍ စီမံကိန္းပံုစံအားလံုးသည္ ဘူမိသြင္ျပင္ရႈေထာင့္အရ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အေနအထားတြင္ၿပီး လႈိဏ္ေခါင္းတူးေဖာ္မႈပိုင္းတြင္လည္းခက္ခဲမႈအဆင့္ ပံုမွန္အေန အထားျဖင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္စီမံကိန္းပံုစံအားလံုးအတြက္ေရးဆြဲထားေသာ ပုံစံမ်ားကိုအေျခခံ၍ အသင့္ေတာ္ဆံုး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္ အားစက္ရံုအရြယ္အစား(မီဂၢါဝပ္ျဖင့္အမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ)ကိုရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ၾကိဳတင္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ အျမင့္ဆံုးတာပိုင္လည္ပတ္မႈျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထြက္ရွိမႈ  ၂.၀ x တစ္ႏွစ္တာေရစီးဆင္းမႈနႈန္း သည္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအခ်ိဳးခ် တြက္ခ်က္မႈသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္စီမံကိန္းအားလံုးအတြက္ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အၾကိဳေလ့လာထားသည့္လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈအေပၚအေျခခံ၍ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ သည့္စီမံကိန္းပံုစံအားလံုးအတြက္ အနီးစပ္ဆံုးကုန္က်စရိတ္အား တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္မႈမ်ားသည္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဦးစီးဌာန(NVE) မွေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္ ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုန္က်စရိတ္ဆိုင္ရာအေျခခံမ်ားအေပၚမႈတည္၍တြက္ခ်က္ထားပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္ ႏႈန္းထားမ်ားကိုကာမိေစရန္အတြက္ ယူနစ္ႏႈန္းထားမ်ားကို တြက္ခ်က္ထားၿပီး စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ကုန္က် စရိတ္ႏႈန္းထားမ်ားကိုလည္းေဒသတြင္းရွိ မၾကာေသးမီမွတည္ေဆာက္ၿပီးစီးထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားပါသည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္စီမံကိန္းပံုစံအားလံုးကို စီးပြားေရးႏွင့္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ ထားပါသည္္။ အဆိုပါဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားသည္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာအခြန္ေငြ 7.0USc/kWh ျဖင့္အေျခခံထားပါသည္။

ေအာက္ပါဇယားတြင္အဓိကေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အဆင့္(၃)ဆင့္စီမံကိန္းပံုစံ၏ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ၊စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ တြက္ခ်က္ထားေသာစီးပြားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ညႊန္ကိန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

 

ေဖာ္ျပခ်က္

ယူနစ္ အဆင့္(၁)ဆင့္

တည္ေဆာင္မႈ

အဆင့္(၂)ဆင့္

တည္ေဆာက္မႈ

အဆင့္(၃)ဆင့္္

တည္ေဆာက္မႈ

စုစုေပါင္းတပ္ဆင္မႈ

စြမ္းရည္

MW

၁၀၅

၁၂၅

၁၃၃

စြမ္းအင္ထုတလုပ္မႈ

GWh

၃၄၁.၅

၄၀၆.၁

၄၄၃၁.၈

ရင္းႏွီးမတည္ေငြ

Mill.USD

၁၉၇.၁

၂၃၉.၄

၂၃၉.၄

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

ျပန္လည္ရရွိမႈႏႈန္း

%

၉.၁

၈.၉

၉.၉

တန္းတူညီမွ်ျပန္လည္

ရရွိမႈႏႈန္း

%

၈.၇ ၈.၅

၉.၅

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်သည့္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအားလံုးကိုသီးျခားစီ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအားႏႈိင္းယွဥ္သည့္ အခါတြင္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္(၃)ဆင့္စီမံကိန္းပံုစံသည္ ၁၀.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ စီးပြာေရးအရျပန္လည္ရရွိမႈႏႈန္းအျမင့္ဆံုး အေနအထားတြင္ရွိပါသည္။ ေအာက္ဆံုးအဆင့္(၃)ဆင့္စီမံကိန္းပံုစံသည္လည္း ၁၃.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တန္းတူ ညီမွ်ျပန္လည္ရရွိမႈႏႈန္းတြင္ လည္းအျမင့္ဆံုးအေနအထားတြင္ရွိပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါဇယားသည္ အဆင့္(၃)ဆင့္စီမံကိန္းပံုစံ ၏အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္္။

ေဖာ္ျပခ်က္

 

အဓိကအခ်က္အလက္မ်ား

 

ေအာက္ပိုင္း

စြမ္းအင္စက္ရံု

အလယ္ပိုင္း

စြမ္းအင္စက္ရံု

အျမင့္ပိုင္း

စြမ္းအင္စက္ရံု

စုစုေပါင္းအျမင့္

m

၁၆၀

၁၀၀

၂၇၀

အျမင့္ဆံုးေသာေရအားစီးဆင္းမႈ

m3/S

၃၇.၇၆ ၃၃.၃၄

၂၃.၅၂

စုစုေပါင္းတပ္ဆင္ထားေသာစြမ္းရည္

MW ၅၁ ၂၈

၅၄

ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္မႈ

GWh

၁၆၅.၅ ၉၀.၇

၁၇၅.၆

ေရကာတာအမ်ိဳးအစား

Concrete/RCC

Concrete/RCC

Concrete/RCC

·         အျမင့္ဆံုးလည္ပတ္ေနေသာေရအမွတ္

masl ၂၀၀ ၃၀၀

၅၇၀

ေရသြယ္ေျမာင္း
·         ေရသြယ္ေျမာင္း၏ျဖတ္ပိုင္းပံု

m2

၂၆ ၂၂

၂၂

·         ေရသြယ္ေျမာင္း၏အလ်ား

m

၁၈၅၀ ၂၈၀၀

၄၃၀၀

·         ေျမမ်က္ႏွာျပင္အထက္ေရသြယ္ဥမင္လႈိဏ္

 

m ၃၆၀ ၃၅၀

၈၈၀

ေျမမ်က္ႏွာျပင္အထက္စြမ္းအင္သိုေလွာင္ရံု
·         တာဘိုင္အမ်ိဳးအစား

Francis

Francis

Francis

·         အနိမ့္ပိုင္းေရအမွတ္

Masl

၄၀ ၂၀၀

၃၀၀

အဓိကကုန္က်စရိတ္

Mill.

USD

၈၃.၇ ၆၄.၉

၉၀.၉

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ရရွိမႈႏႈန္း

%

၁၀.၅ ၇.၁

၁၀.၂

တန္းတူညီမွ်ျပန္လည္ရရွိမႈႏႈန္း

%

၁၃.၂ ၆.၆

၁၂.၇

အဆင့္(၃)ဆင့္ပါေသာ အနိမ့္ပိုင္းရွိစီမံခ်က္ ေဆာက္လုပ္ရန္ၾကာခ်ိန္မွာ ၃၆ လ ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းအားေရရွည္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းႀကိဳတင္ ေလ့လာထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႕ေသာအေစာပိုင္းအေျခအေနတြင္စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေသာ ကိစၥျပႆနာမ်ားကိုသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာနွင့္လူမႈေရးဆိုင္ျပႆနာမ်ားကို လည္းအဆိုပါေလ့လာမႈတြင္ထည့္သြင္းေလ့လာခဲ့ပါသည္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈမ်ားအရ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း၌ ရႈပ္ေထြးေသာ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိေနရာအေျခတက်ရွိၿပီး စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းေသာေျမမ်ားေပၚတြင္ အနိမ့္ဆံုးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ စီမံကိန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအားကန္႔ကြက္ႏိုင္သည့္လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္အလားအလာနည္းပါးသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ား အေန ျဖင့္လည္း လူထုႏွင့္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေဝျခင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္အညီလိုက္နာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

သို႔ပါေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း၌ ႏို႔တုိက္သတၱဝါမ်ိဳးစိတ္အေသး၊ အႀကီးမ်ားစြာရွိေနႏိုင္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသြားႏိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္  က်န္ရွိသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာလည္း အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီး ျခင္း၊သစ္ခုတ္ျခင္းႏွင့္သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားသည္လည္း အဆိုပါမ်ိဳးစိတ္အေပၚပိုမို၍ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစႏိုင္ ပါသည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္စီမံခ်က္ဧရိယာအတြင္း၌ ငါးဖမ္းျခင္းလုပ္ငန္းသည္က်ဆင္းလာၿပီး အဆိုပါအေျခ အေနသည္စီမံကိန္းေၾကာင့္ပိုမိုဆုိးရြားလာႏိုင္ပါသည္။ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပရပါေသာ္၄င္းသည္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာျပႆ နာထက္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏အေရအတြက္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းအားဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သည့္အခါတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားအား အေသးစိတ္ေလ့လာမႈ အား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

အႀကံျပဳတင္ခ်က္မ်ား

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရပါေသာ္ ေဘာကထျမစ္၏အေကာင္းဆံုးေရတံခြန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိရန္အတြက္ အဆင့္(၃)ဆင့္ပါေသာ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကိုဆက္လက္ေလ့လာရန္အႀကံဳျပဳၿပီးအဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ပါဝင္မည့္ လွ်ပ္စစ္စက္ရံုမ်ား၏အေရအတြက္ႏွင့္ပံုစံကိုပါ ကနဦးေလ့လာမႈတြင္ထည့္သြင္းေလ့လာသင့္ပါသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းပံုစံအားအတည္ျပဳၿပီးပါက စီမံကိန္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာပံုစံမွ အလားအလာ အရွိဆံုးေသာ လွ်ပ္စစ္စက္ရံုအတြက္ အလံုးစံုကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သင့္ပါသည္။

အနိမ့္ဆံုးအပိုင္းရွိလွ်ပ္စစ္စက္ရံုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပံုစံသည္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္အေနအထားအရအလားအလာအရွိဆံုး ျဖစ္ၿပီး အဆိုျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းပံုစံႏွင့္လည္းထပ္တူညီမႈရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါစီမံကိန္းပံုစံသည္ ဘ႑ာေရးက႑အရၾကည့္လွ်င္လည္း အေကာင္းဆံုးအေနအထားတြင္ရွိၿပီး ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ ရန္အတြက္အေကာင္းဆံုးစီမံကိန္းပံုစံျဖစ္ပါသည္။

Executive Summary of final pre-feasibility report

Bawgata River lies in Bago Region in Eastern Myanmar. The section of the river most feasible for hydropower development stretches approximately 16 kms from Mu Thea Village at elevation 580 masl. down to elevation 40 about 12 km upstream Bawgata Auk Village.

During the course of the study there has been two site visits to the project site, one in May 2016 and one in December 2016. Following the first site visit, various options for development of the river were assessed, including both a seasonal (large) and a run-of-river reservoir. Based on this initial assessment, it was recommended to put the option with a large reservoir aside, and continue the study with three different development scenarios, all with an upper run-of river (smaller) reservoir:

  1. A one-step development option with one large hydropower plant
  2. A two-step development option with two projects in cascade
  3. A three-step development option with three projects in cascade

The hydrological analysis is based on meteorological and hydrological data from nearby catchments. The neighbouring Shwegyin River has a long term (30 years+) discharge measurement record. However, the analysis reveals that this discharge record seem to have systematic errors. Other available discharge measurement records (Zaungtu, Bago) are from catchments with very different characteristics than Bawgata. Therefore, the annual mean discharge used for production estimates are derived from water balance based on long term precipitation data. The catchments have been calculated based on a map analysis. This gives the following catchments and annual mean flows for the various project options:

Description

Upper dam site (all options)

Middle dam site (3-Step option)

Lower dam site (2-and 3-step option)

Catchment area

km2

145.6 207.0

233.7

Mean Annual Inflow

m3/s

11.76 16.72

18.88

To describe the geological conditions, the geologist has conducted a regional geological analysis and an observatory site visit (no ground investigations). Based on this, the project area is believed to be located in Mesozoic geological age rock types consisting of granites, granodiorites, and diorite. The project area lies near to several active fault zones, Sagaing fault and Papun faults being the most influential, where major earthquakes have occurred. Following this, the project area will be prone to earthquake loading and the implication for structures and risk for landslide needs to be considered. In view of the preliminary observation made at site, all alternatives seems to be technically feasible from a geological perspective, with a normal degree of difficulty for tunnelling. Further investigations will be needed in the subsequent project phases to confirm the geological conditions in detail.

Following a conceptual design of all project options, a preliminary optimization have been carried out to determine the optimal plant size (maximum generation capacity in MW). This optimization concluded that an installed capacity with a maximum turbine flow corresponding to about 2,0 x Mean Annual Flow is considered as the optimum installation. This ratio has been used for all alternatives studied.

Based on the preliminary design with the plant capacity as indicated above, cost estimates have been developed for all project alternatives. Cost rates used in the estimates are developed from Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) cost base for hydropower plants. The cost rates have been adjusted to reflect unit rates and equipment costs obtained from other recent projects in the

region.

The annual energy production is estimated based on the optimum plant capacity together with the inputs from the hydrological analysis including mean annual flow and duration curves derived from estimated daily flow data.

The projects have been evaluated by an economic and financial analysis. These analyses are a based on an energy tariff of 7.0 USc/kWh.

The table below shows a summary of total energy production, total capital cost, and calculated economic and financial indicators for the three main development options.

Description

1-Step
Development

2-Step
Cascade
Development

3-Step
Cascade
Development

Total installed capacity

MW

105 125

133

Energy production

GWh

341.5 406.1

431.8

Capital cost

mill. USD

197.1 239.4

239.4

Economic IRR

cY0

9.1 8.9

9.9

Equity IRR

%

8.7 8.5

9.5

Comparison between all alternative hydropower projects studied as stand-alone projects shows that the lower project in the 3-Step cascade development has the highest Economic IRR of 10.5 %. The 3- Step Lower Power Plant has the highest Equity IRR with 13.2 % of all alternatives studied as stand­alone projects.

The table below shows the salient features for the three projects in a 3-Step Cascade Development:

Description

Main Data
Lower PP Mddle PP

Upper PP

Gross Head

m

160 100

270

Maximum Turbine Flow (2 units)

m3/s

37.76 33.44

23.52

Total Installed Capacity

MW

51 28

54

Mean Annual Production

 

GWh

165.5 90.7

175.6

Dam type

Concrete/RCC

Concrete/RCC

Concrete/RCC

·      Highest Regulated Water Level

masl

200 300

570

Headrace
·      Tunnel Cross section

m2

26 22

22

·      Tunnel Length

m

1850 2800

4300

·         Penstock above ground

m

360 350

880

Powerhouse above ground
·      Turbine type

Francis Francis

Francis

·      Tailwater level

masl

40 200

300

Capital cost

mill.USD

83.7 64.9

90.0

Economic IRR

%

10.5 7.1

10.2

Equity IRR

%

13.2 6.6

12.7

 

The construction period for the lower 3-Step project is estimated to 36 months.

To address sustainability issues, a preliminary study on the social context of the Project was carried out. This was supplemented by an environmental and social scoping of issues to identify any potential fatal flaws with the Project at this initial stage.

The studies revealed a highly complex and dynamic socio-economic and political environment in the Project area, but given the minimal direct impact on existing settlement and productive land there were no social issues of sufficient magnitude to militate against development providing international best practice in public consultation and disclosure is adhered to.

Although at one time the Project area would have contained significant numbers of small and large mammal species these have largely now been displaced; any remnant populations are at risk but far more so from existing deforestation, logging and mining activities. The fishery in the Project area is reported to be in decline, which would likely be exacerbated by the Project; the extent to which this is a biodiversity issue rather than a species population numbers issue will need to be further studied at ESIA stage when the Project moves forward.

Recommendation

In conclusion, it is recommended to study the 3-Step cascade development further as an initial part of a feasibility study to confirm the number and layout of power plants forming the best cascade development of Bawgata River.

After confirming the conceptual layout of a cascade development, it is recommended to carry out a full feasibility study of the most promising power plant alternative in the selected cascade development.

The lower power plant alternative appears to be the most attractive alternative from a topographical point of view and will for the same reason most likely be identical for all cascade developments proposed. As this alternative also has the best financial performance of all alternatives studied, it is assumed that this project is the best candidate project to be studied at the feasibility level.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: