အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

သူးေလကုမၸဏီလီမိတက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၂၅၉ ၈၃၉ ၀၃

တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာအမွတ္ – ဘကထ/ရအ/၀၀၁/ ၂၀၁၈

“ေဘာကထေရအားလ်ွပ္စစ္လုပ္ငန္း၊

ျဖစ္ေျမာက္နိုင္စြမ္းအစီရင္ခံစာျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမမ်က္နွာသြင္ျပင္တိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္း”

“တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာမ်ားတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း “

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ေက်ာက္ႀကီး        ၿမိဳ႕၏အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္(၁၄)ကီလိုမီတာခန့္ အကြာတြင္တည္ရွိေသာေဘာကထေရအားလ်ွပ္စစ္ လုပ္ငန္းအားအေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္နိုင္ရန္ သူးေလးကုမၸဏီမွျဖစ္ေျမာက္နိုင္စြမ္းအစီရင္ခံစာျပဳစုမည္ျဖစ္ရာေျမမ်က္နွာသြင္ျပင္ တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စိတ္ပါဝင္စားေသာျပည္တြင္းတိုင္းတာေရးကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာမ်ားကိုျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္တင္သြင္းရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

 

ဤတင္ဒါေခၚယူျခင္းသည္ ေဘာကထေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ျပီးျပည့္စံုေသာ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ပါဝင္သည့္ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္တိုင္းတာျခင္းဆန္းစစ္မႈလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေခၚယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ျပီးျပည့္စံုေသာေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈတေလွ်ာက္လံုးတြင္လညး္ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: