ေဘာကထေအာက္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း (Topography Survey for Bawgata Lower Hydropower Project)

သူးေလကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ေဘာကထေအာက္ေရးအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ အား ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ေခၚယူခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအတြက္ တင္ဒါအား တင္ဒါဖြင့္သည့္္ေန႔ရက္တြင္တင္ဒါစညး္မ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ကုမၸဏီမ်ားအားေခၚယူ၍ တင္ဒါအား အမ်ားေရွ႕တြင္ဖြင့္၍ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ တင္ဒါေခၚယူမႈတြင္ Suntac ကုမၸဏီမွ တင္ဒါေအာင္ျမင္ ခဲ့ၿပီး ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ညိႇႏိႈင္းမႈအစည္းေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ဧၿပီလ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ေဘာကထေအာက္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဘက္ေသာ ကုမၸဏီမွ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရယူ၍ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ေမလ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

EISA ႏွင့္Technical ပိုင္းဆိိုင္ရာ survey မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကိုမႈ ႏိုင္ငံတကာမွကုမၸဏီမ်ားပါဝင္သည့္ တင္ဒါေခၚဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနၿပီးလာမည့္လအနည္းငယ္အတြင္းတြင္စတင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာလုပ္ငန္းမာ်းသည္ အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာအရ အၾကံျပဳတင္ျပထားသည့္ ေဘာကထေအာက္ တစ္ခုတည္းအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ဤကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္္လည္း စီမံကိန္းအား အေကာ္ထည္ေဖာ္စတင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမဟုတ္ပဲ လုပ္ေဆာင္ရန္သင့္ေလ်ာ္မႈရွိသည္မရွိသည္ကို သိရွိရန္အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအဆင့္အတြက္သာလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: