ေဘာကထ ေအာက္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ SIA Survey Team မွ စီမံကိန္းအ ေၾကာင္းအားလူထုမ်ားႏွင့္ေတြ့ဆုံေဆြးေႏြးရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း

ေဘာကထအောက္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ Social Impact Assessment Survey Team မွ ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အရပ္ဖက္ဆုိင္ရာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဖေဖော္ဝါရီလ၊ ၃ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ  ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး        ၊ေက်ာက္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ စီမံကိန္း အၾေကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တေြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 

  ျပည္တြင္းပညာရွင္မွ စီမံကိန္းအ ေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပပုံ

 

ႏိုင္ငံတစ္ကာပညာရွင္ႏွင့္ျပည္တြင္းပညာရွင္မွ ရြာအနေအထားေျမပုံေရးဆြဲျပျခင္း

 

ျပည္တြင္းပညာရွင္မွ ေဒသခံျပည္သူတို႔၏ လူမႈေရးႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားစစ္တမ္းေကာက္ယူေနပုံ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: