ဘောကထရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း

Category: Uncategorized


အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း(Pre-Feasibility)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသတြင္ေဘာဂထာေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအၾကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို ေနာ္ကြန္းစားလ္ေအအက္(စ္)(Norconsult AS) ႏွင့္ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္စြမ္းအင္      ႀကီး ၾကပ္ေရး (Norwegian Water Resources and Energy Directorate-NVE)ႏွင့္သူးေလးကုမၸဏီ တို႔အတူ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား    အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္မည့္အဖြဲ႕ အစည္းမွာသူးေလးကုမၸဏီလီမိတက္ (Thoolei Company Limited)      ျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလတြင္ NVE ႏွင့္ Thoolei company တို႕ပူးေပါင္း၍အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို မူသယ္ႏွင့္ေဘာကထေအာက္ပိုင္း တို႔တြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ယခုအႀကိမ္လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားအေျခခံ၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ပါသည္။ ၁.သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈအားေလ့လာဆန္းစစ္ ျခင္း ၂.လူမႈဝန္းက်င္အေပၚသက္ေရာက္မႈအားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ၃.နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း ၄.ေရတိုင္းထြာႏိုင္ရန္အတြက္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း…

Read More