ဆက္သြယ္ရန္ Contact

ဆက္သြယ္ရန္

ဤေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုရယူလုိပါက သို႔မဟုတ္ပါဝင္လိုပါက comms.thoolei@gmail.com သို႔  ေက်းဇူးျပဳ၍ဆက္သြယ္ပါ။

If you would like more information about this topic or to become involved please contact:

comms.thoolei@gmail.com

%d bloggers like this: