မီဒီယာ Media

အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈအစီခံစာမူၾကမ္းအား ပါဝင္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအားလံုးအားခ်ျပျခင္း

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ေမလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာမူႀကမ္းကိုစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအားရွင္းလင္းျပသခဲ့ၿပီးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအားရယူခဲ့ပါ သည္။ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကို ၂ ပတ္အတြင္းအၿပီးသပ္၍ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာအားေကအဲန္ယူစီးပြားေရးေကာ္မတီသို႔တင္ျပ၍ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္သင့္မသင့္အားဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ(feasibility study) အားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေကအဲန္ယူမွ ၄င္း၏စီးပြားေရးေကာ္မတီသို႔ အတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းသည္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးေကအဲန္ယူ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑သည္ေကအဲန္ယူစီးပြားေရးေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအၾကံျပဳခ်က္မ်ား အတိုင္း သူးေလးကုမၼဏီမွ အစီရင္ခံစာကိုေခ်ာသပ္ႏိုင္ေရးအားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

ေကအဲန္ယူစီးပြားေရးေကာ္မတီ၏အတြင္ေရးမွဴးပဒိုမန္းဘထြန္းမွအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ေနာက္ေနာ္ေဝးေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးမွကိုယ္စားလွယ္(NVE) မွ အႀကိဳ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာမူႀကမ္းကိုရွင္းလင္းျပသခဲ့ပါသည္။

နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္မ်ားအၿပီးတြင္ အဲန္ဗီအီးႏွင့္ေကအဲန္ယူတို႔မွ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သူမ်ား၏သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္HOPE international မွအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ Stephen Gray မွ ၄င္းတို႔၏အခန္းက႑ ကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ထို႔အျပင္ ေဒသခံလူထုႏွင့္သူးေလးကုမၼဏီတို႔အၾကားဆက္သြယ္မႈ အလစ္ဟင္းေစရန္အတြက္ အေရးေပၚဆက္သြယ္မႈလုိင္းစီစဥ္ထားရွိရန္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလအတြင္းသူးေလးကုမၼဏီသည္ အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္သဘာဝဝန္းက်င္းေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊နည္း ပညာပိုင္းဆိုင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ေရမ်က္နွာျပင္အေျခအေနအားေလ့လာဆန္းစစ္ႏို္င္ရန္ အတြက္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

Statement on Sharing of Pre-feasibility report to people residing in Karen Homelands

On 10th May 2017, a draft pre-feasibility study report was presented to community actors with some comments and recommendations raised during the presentation. This included a review of the draft feasibility report to be finalized within two weeks and presented to KEC (KNU Economic Committee), in order to decide whether a feasibility study would be worth further investigation and consultation with local community actors. This is inline with the procedure of the KNU to seek approval from the KNU Central Economics Committee, as they are the committee responsible for economic development the KNU areas.Upon the following recommendation, Thoolei Company Ltd. is now working on the finalizing of the draft report.

After opening remarks by P’dohMan Ba Hutn (KNU Economic Committee), representatives from Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) gave presentations on the draft pre-feasibility study to community actors.

After the morning session, NVE and KNU listened to the questions and feedback from the concerned organizations and community actors. Furthermore, Steven Gray (Strategic Advisor) from HOPE International explained the role of HOPE on this project. Also, so that there is no communication gap between community actors and Thoolei Company Ltd., a hotline will be established and communication staff will contact concerned community actors in the future.

During December 2016,Thoolei has been conducting a pre-feasibility study on the potential project areas, which include environmental impact assessment, social impact assessment and technical assessment and installation of a gauging station to keep track of changes in water level.

 

 

၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ေမလ(၈)ရက္ေန႕ႏွင့္(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကို ေဘာကထ ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပါဝင္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအားျပန္လည္ခ်ျပျခင္းႏွင့္အတူ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ရယူျခင္းေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တို႔တြင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္အရ NVE မွ အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကိုရွင္းလင္းၿပီးေနာက္တြင္ အစည္းေဝးတက္ေရာက္သူမ်ားမွအႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာမူၾကမ္းႏွင့္ပတ္၍မိမိတို႕ဖက္မွသိရွိလို သည့္အခ်က္မ်ား၊စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားတင္ျပျခင္းတို႕ကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဖက္မွလည္း အစည္းေဝးမွတင္ျပလာေသာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ကာ အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာကို ဇြန္လအတြင္းအၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

On 2017, May 8th and May 10th, pre-feasibility draft report was presented to community actors at Kyauk Kyi Township and Mae Sout. The purpose of the meeting to received comments and recommendation from the the community actors.

According to the morning session, NVE presented the pre-feasibility draft report to the community actors and after that session, feedback on the presentation, comments and recommendation were raised by concerned with the pre-feasibility report and Bawgata Hydro Power Project. Now, for the report to be able to finalize, the pre-feasibility draft report was being reviewed based on the comments and recommendations raised during the meeting.

May 8th, 2017

Pre-feasibility draft report presentation on May 8th ,2017 at Kyauk Kyi Township

အစည္းေဝးတက္ေရာက္သူမ်ား

 ေညာင္ေလးပင္ေက်းရြာ၊ေဘာကထာေက်းရြာ၊ကြယ္လယ္ေက်းရြာ၊နန္႔ပန္ကြင္းေက်းရြာ၊ေက်ာက္ၾကီး၊မူသယ္၊ကရင္စာေပေကာ္မတီ၊ေကအဲန္ယူ၊သူးေလးကုမၸဏီ၊ Hope International Development Agency၊NVE၊ၿမိိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရံုး။

ရည္ရြယ္ခ်က္

အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈမူႀကမ္းအားစီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအား ျပန္လည္ခ်ျပျခငး္ႏွင့္အစီရင္ခံစာအေခ်ာသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားထံမွသံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရယူျခင္း

 

May 10th, 2017

Pre-feasibility draft report presentation on May 10th ,2017 at Mae Sout

အစည္းေဝးတက္ေရာက္သူမ်ား

KNU Secretariat Committee,Kyauk Kyi Development Group,KRW, KNU Economic Committee, KID,KYN,NVE,Thoolei Company,Hope International Development Agency, KESAN

ရည္ရြယ္ခ်က္

အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈမူႀကမ္းအားစီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားအား ျပန္လည္ခ်ျပျခငး္ႏွင့္အစီရင္ခံစာအေခ်ာသပ္ႏိုင္ရန္အတြက္စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္ဆက္ႏြယ္သူမ်ားထံမွသံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရယူျခင္း

 

 

November & December 2016

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အႀကိဳေလ့လာမႈျပဳႏိုင္ရန္ ေျမျပင္အေျခအေနကြင္းဆင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဤေလ့လာမႈတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ ျခင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ အသိေပးသေဘာထားညႇိႏိႈင္းရယူျခင္းျခင္း (FPIC) နည္းလမ္း ျဖင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သေဘာထားရယူျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းမ်ားမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပမႈတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သက္ေရာက္မႈအနည္းဆံုးကိုသာ ထည့္သြင္းတင္ျပထားပါသည္။

In November and December 2016 site visits were conducted for the pre-feasibility study. These included environmental assessments, technical assessments, and social consultations using free prior and informed consent (FPIC) methodology. The possible hydropower development options are detailed in this presentation. Only the low impact options are being explored.

Full report here: Bawgata Site Report August 2016

October 2016

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္မဲေစာက္တြင္ ကရင္အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာထားညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမ်ားျပဳခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေဘာဂတစီမံကိန္း၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈအနည္းဆံုးအား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ေလ့လာမႈ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အဆိုျပဳရန္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ အရပ္အဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိုသို႔ႀကိဳတင္ေလ့လာမႈျပဳႏိုင္ရန္ ၎တို႔၏သေဘာထားဆႏၵမ်ား တင္ျပၾကၿပီး စီမံကိန္းဧရိယာရွိေဒသခံလူထု၏ သေဘာတူညီမႈရရွိေစရန္ ပံ့ပိုးခဲ့ၾကပါသည္။

In October 2016 consultations were held with Karen civil society organisations in Mae Sot, on the Thai border. The purpose of these consultations was to present a proposal to explore as part of the feasibility study only the low environmental and social impact options for possible development of the Bawgata project. The civil society organisations present gave their consent for the pre feasibility study to proceed, provided that communities in the project site were in agreement.

Short Interviews with Karen Community Members

September 16th 2016

bhp-sept-16th

Bawgata Hydropower Consultation on September 16th, 2016 at Kyauk Kyi Township Hall, Kler Lwee Htoo district

Attendees

Approx 50 local villagers, Thoolei Company, KNU Economic Committee and Secretariat, KNU 3rd Brigade, Hope International Development Agency, NVE.

Purpose

 • To present the findings and recommendations of the site assessment report
 • To fulfill the KNU & Thoolei Company’s commitment to keep affected communities informed about the process
 • Outline the upcoming steps regarding the PFS
 • To hear the perspectives of local communities
Bawgata Hydropower Consultation on May 9th, 2016 at Kyauk Kyi Township Hall, Kler Lwee Htoo district

Bawgata Hydropower Consultation on May 9th, 2016 at Kyauk Kyi Township Hall, Kler Lwee Htoo district

Interview with P’doh Saw Tah Doh Moo, KNU Economic Committee Chairman

May 9th 2016

Attendees

Thoolei Company, KNU Economic Committee and Secretariat, KNU 3rd Brigade, Hope International Development Agency, Karen CSOs, especially KESAN, and Norconsult technical team (x4), approx. 150 villagers, approx. 60% male, diverse age range.

Purpose

 • To explain the BHP to the local community
 • To hear the perspectives of Karen communities
 • To seek the agreement of the local community for technical assessments at the project site on May 10th through 12th

 

Mae Sot Consultation

Bawgata Hydropower Project Consultation on 5th May 2016, Queen Palace Hotel, Mae Sot.

Interview #1 With Karen CSO Leader

Interview #2 With Karen CSO Leader

May 5th 2016

Attendees

Thoolei Company, KNU Economic Committee and Secretariat, KNU 3rd Brigade, Hope International Development Agency, Karen CSOS, especially KESAN (approx. 40), NVE, Norwegian Embassy.

Purpose

 • To explain the BHP to Karen CSOs
 • To hear the perspectives of Karen CSOs
 • To establish modalities for CSO engagement in the PFS

 

IMG_6992

Bawgata Hydropower Project Consultation on May 3rd 2016, Kyauk Kyi Townhall, Kyauk Kyi Township

May 3rd 2016

Attendees

Kaw Lah Foundation, Thoolei Company, KNU Economic Secretariat, KNU 3rd Brigade, Hope International Development Agency, Ministry of Electricity and Energy, approx. 150 villagers, approx. 60% male, diverse age range.

Purpose

 • ‘Pre-consultation’ with affected community prior to the visits of foreign technical experts
 • Explain the purpose of the BHP from KNU perspective
 • Hear community perspectives
 • Advise about possibility and seek agreement to the technical mission in the week of May 8
%d bloggers like this: