ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမွဴေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား(E&SS)

esskaren1ess2karen
image (2)ess

 

 

 

ess1burmeseess2burmese
img_7523image (2)

 

 

 

 

 

Bawgata Site Visit Report (Karen Version)

Bawgata PFS Site Visit Report (Burmese Version)

The International Finance Corporation (IFC), part of the World Bank Group (WGB), has developed performance standards to govern environmentally and socially responsible private sectors development. These standards have evolved over time in response to environmental damage or negative impacts on local communities. Such negative impacts also have negative reputation and financial impacts for investors in these projects. Because of increasing information access and awareness over time, it has become in everyone’s best interests to conduct development in socially and environmentally responsible ways. The IFC Performance Standards include, but are not limited to:

1. Social and Environmental Assessment and Management Systems
2. Labour and Working Conditions
3. Community Health, Safety and Security
4. Land Acquisition and Involuntary Resettlement
5. Cultural Heritage

According to IFC Performance Standards, the process from moving from Pre-Feasibility Study to Feasibility Study to Construction of a hydropower project is explained in this diagram.

Bawgata Site Report August 2016

 

%d bloggers like this: