ဘောကထရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း

Archives


အက်ိဳးအျမတ္မ်ားခြဲေဝျခင္း (Benefit sharing)

ဤ Animation သည္ ေဒသခံလူထုစြမ္းရည္ျမွင့္မားေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးကိုေရရွည္တည္တံ့၍အားလံုးပါဝင္ၿပီးတာဝန္ခံတာဝန္ယူမႈရွိေသာစီးပြားေရးနည္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္ျပဳလုပ္သြားျခင္းကိုဗဟိုျပဳထားပါသည္။Animation ၾကည့္ရန္ပံုကိုႏွိပ္ပါ (Click to see the animation)

Read More